Yleistä musiikkileikkikoulusta


Musiikkiopisto Musaiikin järjestämä musiikkileikkikouluopetus on tavoitteellista musiikin varhaiskasvatusta. Mielikuvitusta käyttäen tutustumme musiikin ja taiteen maailmaan iloisesti yhdessä laulaen, leikkien, soittaen ja kuunnellen. Opetus kehittäää musiikin peruselementtien, kuten rytmin, melodian, muotorakenteiden, harmonian ja sointivärien hahmottamista.  Musiikkileikkikoulun toiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä kannustaen lasta mm. itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun.

Lukuvuoden opintokokonaisuuteen sisältyvät tuntien lisäksi joulu- ja kevätjuhlat.

  • Muskarissa työskennellään liikkuen, kuunnellen, soittaen, laulaen, lorutellen sekä mielikuvia ja värejä käyttäen
  • Ryhmissä on keskimäärin 5–10 lasta
  • Käytössä on rytmi-, melodia- ja lyömäsoittimia (kapulat, marakassit, kellopelit, rummut)
  • Tunneilla käytetään eri musiikityylejä klassisesta musiikista maailmanmusiikkiin

Vauvamuskari

Vauvaryhmässä vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta sekä luodaan lämmin ja turvallinen ilmapiiri musiikin keinoin. Vauvan aistitoimintoja herkistetään eri tavoin esim. kuuntelemalla soittimen äänen sointiväriä tai tuntemalla lorun rytmi aikuisen välityksellä.

Vauvamuskari on samalla mukava mahdollisuus tutustua oman alueen muihin vauvaperheisiin.

1-2-vuotiaat

Tässä ryhmässä huoltaja on mukana lapsensa kanssa. Ryhmä on tarkoitettu ensi sijassa lapsille, jotka ovat syyslukukauden alkaessa 1-vuotiaita ja täyttävät lukuvuoden aikana 2 vuotta.

Tavoitteena on musiikin kokonaisvaltaiseen ilmaisuun kannustaminen ja ryhmässä toimimisen tukeminen.

2-3-vuotiaat

Ryhmä on tarkoittettu ensi sijassa lapsille, jotka ovat syyslukukauden alkaessa 2-vuotiaita ja täyttävät lukuvuoden aikana 3 vuotta. Huoltaja osallistuu vielä tämän ikäisen lapsen muskaritunneille. 

Tavoitteena on musiikin kokonaisvaltaiseen ilmaisuun kannustaminen ja ryhmässä toimimisen tukeminen. Tunnilla lasta rohkaistaan tuottamaan musiikkia itsenäisesti ja toimimaan yhdessä ryhmän muiden lasten kanssa.

3-4-vuotiaat / 3-5-vuotiaat

Tunnilla opetellaan toimimaan ilman vanhempia ja lapsia rohkaistaan toimimaan yhdessä osana ryhmää. Lapsi tuntee laulamisen ja soittamisen iloa ja nauttii yksin ja yhdessä tekemisestä. Musiikillisia peruskäsitteitä opetellaan vastakohtaparien avulla, esim. hidas/nopea, hiljaa/voimakkaasti. Musiikkiliikunnan avulla opitaan tuntemaan ja hallitsemaan kehoa sekä reagoimaan musiikin dynaamisiin muutoksiin ja tempon vaihteluihin. Tunneilla käytetään monipuolisesti eri musiikkityylien ja -kulttuurien musiikkia. Juuri kolme vuotta täyttäneiden huoltaja voi olla mukana pari ensimmäistä kertaa, kun lapsi tutustuu uuteen ryhmään.

4-6-vuotiaat

Tunneilla soitetaan monipuolisesti rytmi- ja melodiasoittimia sekä tutustutaan kehorytmeihin ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja. Tunnit painottuvat laulamiseen, leikkimiseen, soittamiseen, liikkumiseen ja musiikin kuunteluun. Oppilailla on mahdollisuus tuoda omia soittimia mukaan tunneille. Tunneilla voidaan myös tehdä pieniä musiikkitehtäviä monisteista.

5-7v. kantelemuskari / 5-7v. nokkahuilumuskari

Kantele/nokkahuilumuskaria varten oppilaan tulisi hankkia oma soitin, joka on mukana tunneilla ja jolla harjoitellaan kotona pieniä soittoläksyjä. Syksyn alussa opettaja auttaa tarvittaessa soitinhankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Osa muskariajasta on valitun soittimen ja rytmisoitinten soittoa, mutta muskarissa myös leikitään musiikkileikkejä, liikutaan ja lauletaan.

6-8v soitinkaruselli

Soitinkarusellissa lapset pääsevät kokeilemaan eri soittimia: pianoa, nokkahuilua, kitaraa, ukulelea ja kanteletta. Oppilaat voivat soittaa eri soittimia myös samanaikaisesti. Tavoitteena on innostaa lapsi löytämään "oma" soittimensa, jonka soittoa voi jatkaa myöhemmin esim. omilla soittotunneilla. Soitinkarusellissa on myös musiikkileikkejä ja soittamisen ohella.