TIETOSUOJAILMOITUS (1.5. 2019)

Tietosuojailmoitustutkimukseen osallistuvalle. Tämä tietosuojailmoitus ilmoitus löytyy tutkimuksen ajan sivulta www.musaiikki.fi  Teksti voidaan tarvittaessa välittää huoltajille lisäksi sähköisenä viestinä tai paperipostina. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimittaa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää.

 

1.   Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika (kerta vai seurantatutkimus)

Väitöstutkimus: Soittoharrastuksen koetut vaikutukset ja soittamista tukevat kulttuuriset- ja oppimisympäristöt musiikkiluokilla. Kyse on seurantatutkimuksesta. Aineiston kerääminen: toukokuusta 2017 eteenpäin. Väitöstutkimuksen suunniteltu valmistuminen on syksyllä 2022. Viimeiset aineistot kerätään vuoden 2022 aikana, ennen väitöksen valmistumista. Väitöskirjaa varten kerättyä materiaalia voidaan hyödyntää vielä postdoc-tutkimuksessa. Aineisto on sitä ennen anonymisoitu.

 

2.  Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietoja käsittelee yksinomaan tutkija, ja vain seurantatutkimuksen mahdollistamiseksi koodiavainta käyttäen. Koodit hävitetään heti väitöstutkimuksen valmistuttua. 

 

3.   Tutkimuksen suorittaja, rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö

Katri Olander, puh. 0400-195084, musaiikki@musaiikki.fi, Norotie 12 C 21, 01600 Vantaa.

 

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Väitöskirjan tekeminen seurantatutkimuksena. Lomakkeet saadaan koodien avulla välitettyä, jolloin yhteydet tutkittaviin löytyvät uudelleen seurantavaiheessa/ toisessa seurantavaiheessa.

 

5.   Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (EU 679/2016, 6 tai 9 artikla)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. 

 

6.   Suostumuksen peruminen, jos käsittely perustuu suostumukseen

Tutkittava voi kieltäytyä osallistumasta em. tutkimuksiin, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa suostumuksensyytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen/ tutkimuksien aikana. 

7.   Minkä verran ja mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

 Tietoja kerätään noin 120 lapselta ja noin 10 opettajalta. Yhteystiedot ja nimet ovat suostumus-lapuissa vain, jotta lomakkeet voidaan antaa samoille henkilöille seurantavaiheissa. Kyselyn vastauksia ei voi yhdistää henkilöön SPSS-taulukossa, koska yhteys rivin ja vastaajan välillä on koodiavaimen takana. Tutkimus ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Tiedot ovat SPSS-taulukkona, ainekirjoituksina ja haastatteluina sisältäen arviointia itsestä/ oppilaasta musiikin oppijana ja sen pohdintaa, mikä musiikkiluokilla opiskelemisessa on ehkä mukavinta tai eniten innostavaa. Litteroidusta materiaalista on poistettu kaikki nimet.

8.  Mistä henkilötiedot kerätään

Tutkija antaa suostumuslaput koululuokassa ja lapsi sekä huoltaja allekirjoittavat ne ja kirjaavat yhteystietonsa. Samoin haastateltavat opettajat. Tutkimusinstrumentteina käytetään lomaketta, ainekirjoituksia ja haastattelua.


13. Profilointi

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 

14.Eettinen ennakkoarviointi 

Tutkimuksesta on hankittu eettiset ennakkoarvioinnit. Jyväskylän tieteellinen toimikunta, kevät 2017 ja syksy 2018.  

 

15.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja asianmukaiset suojatoimet

Tutkimusaineistoa ei siirretä minnekään. Aineisto suojataan salasanoin.

 

16.Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi valitut suojatoimet:

  henkilötietojen pseudonymisointi; 

 

Suorien tunnistetietojen käsittely

 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta koodiavain säilytetään

 

17.Tutkittavan oikeudet 

 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).

 

18.Henkilötietojen säilyttäminen ja arkistointi

SÄILYTTÄMINEN

Rekisteriä säilytetään kannettavalla tietokoneella, salasanojen takana. Haastattelujen nauhoitukset ja oppilaiden ainekirjoitukset litteroidaan, jolloin niissä mahdollisesti esille tulevat nimet pseudonymisoidaan. SPSS-taulukon riveillä on yhteys koodiavaimeen ainoastaan analyysivaiheessa. Koodiavain tuhotaan väitöstutkimuksen valmistuttua, jolloin aineisto on anonymisoitu. Väitöstilaisuuden jälkeen manuaalinen aineisto ja aineiston äänitteet tuhotaan. 

 

ARKISTOINTI

Aineisto arkistoidaan anonyymina. Arkistointi perustuu

  Tutkittavan suostumukseen

 

 

19.Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen

 

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (http://www.tietosuoja.fi)